Η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και της επικοινωνίας. Τα προβλήματα στο λόγο συνδέονται άμεσα με την εκμάθηση του γραπτού λόγου και την εμφάνιση μαθησιακών ή/και ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών.

Η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και της επικοινωνίας.


Τα προβλήματα στην ομιλία αφορούν την εκφορά, την άρθρωση και τη ροή των φωνημάτων. Τα προβλήματα στο λόγο αφορούν το λεξιλόγιο, το σχηματισμό προτάσεων, τη γραμματική, το συντακτικό, τις ακολουθίες κ.λπ. Τα προβλήματα στη φωνή αναφέρονται σε λειτουργικές ή οργανικές δυσκολίες της στοματικής κοιλότητας, του λάρυγγα ή των φωνητικών χορδών και τέλος τα προβλήματα επικοινωνίας αναφέρονται στις δυσκολίες για λειτουργική χρήση της γλώσσας στις καθημερινές δραστηριότητες και ανάγκες.


Η λογοθεραπεία επιλέγεται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τα παραπάνω και συγκεκριμένα στην εκφορά του λόγου (φώνηση, άρθρωση, δομή), στην αντίληψη και κατανόησή του, στην ταχύτητα, το ρυθμό και τη ροή της ομιλίας (ταχυλαλία, τραυλισμός κ.ά.) και για προβλήματα που σχετίζονται με τη σίτιση (μάσηση – κατάποση).

    

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η έγκαιρη αποκατάσταση των φωνολογικών και άλλων προβλημάτων επειδή εμπλέκονται.


Η λογοθεραπευτική παρέμβαση συνήθως εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολιστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων, είτε άμεσα (ταυτόχρονη συντονισμένη παρέμβαση πολλών ειδικών) είτε έμμεσα (μόνο λογοθεραπευτική παρέμβαση στο παιδί με υποστηρικτική, εποπτική και συμβουλευτική παρέμβαση άλλων ειδικών)


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε…